📌URDHËR
PËR DISIPLINIMIN E ORAREVE TË PUNËS PËR PERIUDHËN 01 QERSHOR 2024 – 30 SHTATOR 2024.

🟢Veprimtaria e mjeteve të rënda të ndërtimit si çekiç, fadroma, betoniera etj të ndërpritet për periudhën 1 Qershor – 30 Shtator , ndërsa për periudhën 1 tetor – 31 maj të vitit pasardhës do të punojnë në intervalet kohore 08ºº – 14ºº dhe 17ºº – 20ºº.
🟢Oraret e furnizimit të subjekteve tregëtare dhe njësive të tjera të shërbimit për periudhën 1 Qershor – 30 Shtator do të jenë:
🔸Me automjete mbi 3,5 ton nga ora 24ºº – 09 ºº
🔸Me automjete deri në 3,5 ton nga ora 24ºº – 09 ºº dhe 13ºº – 17ºº
🟢Oraret e lejuara për zhvillimin e aktivitetit nga njësitë e shërbimit të parashikuara në aneksin 2 të Udhëzimin e përbashkët nr.2 datë 15.11.2023 të Ministrisë së Turizmit, Ministrisë së Shëndëtësisë dhe mbrojtjes sociale dhe Ministrisë së Brendshme , do të jetë si më poshtë:
a. Për periudhën tetor – maj 08ºº – 14ºº – 17ºº – 20ºº
b. Për periudhën qershor – shtator 08ºº – 14ºº – 17ºº – 21ºº

📌Përjashtohen:
🔸 Përjashtim nga urdhri do të jenë rastet e mjeteve të cilat kryejnë furnizimin e njësive tregtare dhe të shërbimet me produktet ushqimore të ngrira, të cilët do të pajisen me autorizm përkatës nga Drejtoria e Shërbimeve Publike.
🟢 Ngarkohet Policia Bashkiake dhe Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit me detyrat si më poshtë:
🔸Të kontrollojnë zbatimin e orareve të përcaktuara më lartë duke kërkuar edhe sipas rasteve mbështetjen e Policisë së Shtetit
🔸Të lajmërojë subjektet ndërtuese për oraret e punës së mjeteve të rënda të përcaktuara në këtë urdhër dhe të kontrollojë zbatimin e orareve
🔸Të kryej ndalimin e menjëhershëm të veprimtarive të cilat prishin pushimin dhe qetësinë e qytetarëve.

AlbaniaUSA