REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA SARANDË
KËSHILLI BASHKIAK 

NJOFTIM

 

Ju njoftojmë se ditën e premte më datë 31.05.2024 ora 12:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë, e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), me këtë rend dite:

 

 1. Informacion për ecurinë e procesit të lidhjes së kontratave për trojet e dhëna për ndërtim me Vendim të Këshillit Bashkiak.
 1. P/vendim “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6 % për muajin Prill 2024”.
 1. P/vendim “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin Prill 2024 ”.
 1. P/vendim “ Për një ndryshim në VKB Nr.155 datë 26.12.2023” Për miratimin e Buxhetit të Bashkisë Sarandë për vitin 2024”.
 1. P/Vendim “Për emërtim rruge”.
 1. Raport mbi treguesit financiar të 4 mujorit të parë.
 1. Raport mbi pergatitjet për sezonin turistik në Bashkisë Sarandë .
 1. Raport mbi situatën mjedisore, administrimin e pyjeve dhe kullotave dhe mbrojtja nga zjarri.

 

MBLEDHJET E KOMISIONEVE

 

 

 • Komisioni i barazisë gjinore dhe mirëqënies sociale, do të zhvillojë mbledhjen në datë 27 Maj, ora 11:00.
 • Komisioni i ekonomisë dhe financës, do të zhvillojë mbledhjen në datë 27 Maj, ora 13:00.
 • Komisioni i çështjeve juridike, rendit dhe sigurisë publike, do të zhvillojë mbledhjen në datë 28 Maj, ora 11:00 .
 • Komisioni i shërbimeve publike, transportit dhe emergjencave, do të zhvillojë mbledhjen në datë 28 Maj, ora 13:00.
 • Komisioni i turizmit, do të zhvillojë mbledhjen në datë 29 Maj, ora 11:00.
 • Komisioni i arsimit,rinisë, sporteve do të zhvillojë mbledhjen në datë 29 Maj, ora 13:00.

  

KRYETAR

ASAF   STROKA

AlbaniaUSA