Informim për aplikantët pjesëmarrës në konkursin "Simpozium Ndërkombëtar i Skulpturës në Mermer"

Në ndjekje të etapave dhe ecurisë së punës për organizimin e konkursit "Simpozium Ndërko-mbëtar i Skulpturës në Mermer", organizuar nga Bashkia Sarandë dhe i bërë publik në 10 mars 2016 në faqen e facebook dhe ëebsitin e Bashkisë, si dhe në portalin ballkanëeb prej 4-19 prill 2016, rezulton se:

Janë paraqitur kërkesa dhe aplikime pranë Bashkisë Sarandë nga 12 autorë, të vlerësuar se plotë-sojnë kushtet dhe kriteret e përcaktuara.

Sipas kronologjisë së ardhjes së kërkesave të tyre në adresën e e-mail bashkiasarande.com, rezulton kjo renditje e autorëve:

 Ardi Pepa                    Shqipëri,                      29 mars

Andrei Mitevski          Shkup-Maqedoni        2 prill

Genti Tavanxhi           Shqipëri                       4 prill

Sokrat Kuvarati           Shqipëri                       17 prill

Niko Godroli               Shqipëri                       20 prill

Vasil Vasili                  Kanada                        22 prill

Erisa Bekteshi             Shqipëri                       24 prill

Emanuel Koko            Shqipëri                       24 prill

Apostol Londo            Shqipëri                       25 prill

Arqile Vasili                Shqipëri                       26 prill

Lesko Ligu                  Shqipëri                       28 prill

Vasyl Dzhabraylov     Ukraina                       28 prill