​​​Qendra Ditore Polivalente "Feti Rugji" është një institucion shteteror nen varesine e Bashkise Sarande. Ky institucion eshte krijuar dhe zhvillon veprimtarine e tij ne zbatim te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr 510,date 04.111997.

Kjo veprimtari rregullohet mbi bazen ligjore ,zbatimi i politikave ne fushen e mbrojtjes sociale me synim :
te ofroje ndihme sociale dhe sherbime sociale cilesore ,te qendrueshme dhe me standarte bashkekohore te moshuarve ne nevoje me qellim qe te nxitet pavaresia,perfshirja,dinjitetisi dhe integrimi i tyre ne jeten normale.

Ne realizimin e ketij misioni Qendra bashkepunon me strukturat e pushtetit vendor, shoqerine civile, komunitetin, fondacione te ndryshme me synim plotesimin e nevojave sociale dhe permiresimin e jeteses se te moshuarve qe perfshihen ne kete institucion.


Adresa:  Rruga "Nene Tereza"     Tel :085222130      

Emaili: qendraditorepolivalente@yahoo.com