MISIONI I  DREJTORISË    SHËRBIMEVE

​Në mbështretje të Rregullores së Drejtorisë së Shërbimeve Publike , si pjesë e Rregullores së institucionit të Bashkisë Sarandë, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka për detyrë përmbushjen e të gjitha detyrimeve tekniko - administrative që lidhën me shërbimet dhe veprat publike.

Ka për detyrë të realizojë shërbimet publike për komunitetin dhe ti përmirësojë ato vazhdimisht duke programuar, planifikuar e monitoruar mirëmbajtjen e tyre, të ndërtojë strategjitë për programimin, planifikimin dhe implementimin e investimeve në veprat publike si dhe të harmonizojë gjithë veprimtarinë e enteve të ndryshme, veprimtaria e të cilave ka të bëjë direkt ose indirekt me shërbimet dhe veprat publike.

Më specifikisht:

 

 • Mirëmbajtje dhe ndërtimin e rrugëve te reja.
 • Ndërtimin e objekteve publike.
 • Mirëmbajtjen dhe zhvillimin e rrjetit të ujrave të bardha, kanalizimeve të ujrave të zeza dhe impianteve të trajtimit të ujrave të larta.
 • Ndërtimin e veprave hidraulike të kontrollit të përmbytjeve.
 • Krijimin e veprave të mbrojtjes hidrogjeologjike.

 

Gjithashtu:

 

 • Kryejnë programim e investimeve që duhet të realizohen.
 • Nxerrin koston e këtyre investimeve, nëpërmjet preventivave të llogaritur nga vetë specialistët e kësaj drejtorie.
 • Caktojnë dhe kontrollojnë projektet kur këto të fundit i janë dhënë studiove private sipas ligjeve mbi prokurimin publik.
 • Kryejnë verifikimin dhe kontrollin e  projekteve dhe kontratave.
 • Japin të gjitha lejet e nevojshme për kryerjen e shërbimeve publike.
 • Kryejnë të gjitha prokurimet për realizimin e veprave publike.
 • Kryejnë të gjitha proçedurat tekniko – administrative të nevojshme deri në marrjen në dorëzim të veprave publike.
 • Kryejnë marrjen në dorëzim të kontratave.
 • Kryejnë kolaudimin e objekteve.
 • Kryejnë të gjitha detyrimet që jep ligji për problemet  mjedisore në territorin e Bashkisë
 • Kryejnë të gjitha detyrimet ligjore për problemet e veterinarisë në drejtim të mbrojtjes së shëndetit publik nga sëmundjet infektive që transmetohen nga kafshët tek njerëzit
 • Kryejnë të gjitha detyrimet ligjore për mbrojtjen dhe menaxhimin e tokës bujqësore.

 

 

Më poshtë paraqesim listën e punonjësve aktual të Drejtorisës së Shërbimeve Publike, pozicionet e tyre në këtë drejtori si dhe adresat e kontaktit të tyre:

 

Nr.EMËR MBIEMËRPOZICIONI I PUNËSADRESA ELEKTRONIKENR. TELEFONI
1.PËLLUMB HALIMIDREJTORpellumbhalimi@yahoo.com085 22 49 67
2.ARETI PAPADHIMA       SPECIALISTE  MJEDISI               arpina2005@yahoo.com085 22 49 67
3.LORENC CORA              SPECIALIST INFRASTRUKTURE     lbc_sr@hotmail.com085 22 49 67
4.ERVIN   PAPA                                               SPECIALIST INFRASTRUKTURE     papa_ervin@yahoo.com085 22 49 67
5.ERVIN CAMASPECIALIST I KONTROLLIT PËR SHËRBIMET DHE INVESTIMET

 

ervincama@yahoo.com

085 22 49 67
6.THOMA KORINI

SPECIALIST SHËRBIMI LICENSIMI DHE SINJALISTIKE

( SP. TRANSPORTI)

 

thoma.korini@gmail.com

085 22 49 67
7.ARJAN HASIPISUPERVIZOR PASTRIMI----------------069 76 24 811
8.ELDION LAKOSPECIALIST PROKURIMESHlako.andonis@gmail.com 069 51 06 497
9.FIQIRETE DHIMAVETERINEREdhimafiqirete@yahoo.com 069 62 91 989
10.VELEDIN XHAFERIVETERINER---------------069 21 15 882
11.ISMAIL SHAMETAJSPECIALIST I MENAXHIMIT TË TOKËS BUJQËSOREismailshametaj@yahoo.com 069 22 43 855

 ​